گروه بررسی شورای کتاب کودک

عنوانگروه بررسی شورای کتاب کودک
گونهسند
شماره دسترسی۱۳۲ت‌
فرستندههیئت مدیره شورای کتاب کودک,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۲
تاریخ نشر

۸ بهمن ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, شورای کتاب کودک, مدرسه فرهاد, منابع نوشتاری, نقد و بررسی, هیئت مدیره شورای کتاب کودک
متن کامل

دعوت از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌، م‍ت‍رج‍م‍ان‌، ک‍ت‍اب‍داران‌، م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت ‌ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ در نخستین جلسه گ‍روه‌ ب‍ررس‍ی‌ که دردبستان فرهاد تشکیل می شود.Sportswear Design | New Balance 991 Footwear