گردهمایی سرپرستان کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان در شهرستان رشت

عنوانگردهمایی سرپرستان کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان در شهرستان رشت
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

شنبه ۱۰ تیر ۱۳۵۷

شماره

س۸ ش۳۷۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۶
موضوعتماشا, کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان, مقاله, همایش بررسی مسائل آموزشی، تحقیقی و تولیدی (پنجمین: ۱۳۵۷: رشت)
متن کامل

خبری از برگزاری پنجمین همایش بررسی مسائل آموزشی، تحقیقی و تولیدی ده شعبه کارگاه موسیقی شهرستان ها با حضور سرپرستان کارگاه ها.jordan release date | Air Max