گردش علمی و بررسی محیط زندگی

عنوانگردش علمی و بررسی محیط زندگی
گونهمقاله
ناشرپیک معلم
سال تولد۱۳۴۵
تاریخ نشر

نیمه دوم فروردین ۱۳۴۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۲
موضوعاردوهای آموزشی, پیک معلم, مقاله
متن کامل

بررسی اهمیت گردش علمی و شناخت محیط زندگی برای یادگیری بیشتر مطالب درسی از سوی دانش آموزان، مراحل اجرای گردش علمی و ضرورت ارزیابی پس از آن، در دستیابی به نتیجه ی مطلوب.