گردآفرید(۱۵)

گردآفرید(۱۵)
عنوانگردآفرید(۱۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرصادقی, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۶-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۲

شماره صفحهص۱۵
وضعیت رنگ

نقاشی روی تخته سه لایی با رنگ و روغن

موضوعتصویر, تصویر کتاب, علی اکبر صادقی, کتاب تصویری, گرد آفرید, منابع دیداری
متن کامل