ک‍دو ت‍ن‍ب‍ل‌ و م‍ورچ‍ه‌ه‍ای‌ زرن‍گ‌(۹)

عنوانک‍دو ت‍ن‍ب‍ل‌ و م‍ورچ‍ه‌ه‍ای‌ زرن‍گ‌(۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرخداجو,
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٩
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, خداجو, کتاب تصویری, کدو تنبل و مورچه های زرنگ, منابع دیداری
متن کامل
ک‍دو ت‍ن‍ب‍ل‌ و م‍ورچ‍ه‌ه‍ای‌ زرن‍گ‌(۹)