ک‍دو ت‍ن‍ب‍ل‌ و م‍ورچ‍ه‌ه‍ای‌ زرن‍گ‌(۵)

ک‍دو ت‍ن‍ب‍ل‌ و م‍ورچ‍ه‌ه‍ای‌ زرن‍گ‌(۵)
عنوانک‍دو ت‍ن‍ب‍ل‌ و م‍ورچ‍ه‌ه‍ای‌ زرن‍گ‌(۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرخداجو,
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٥
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, خداجو, کتاب تصویری, کدو تنبل و مورچه های زرنگ, منابع دیداری
متن کامل