کی، چی نقاشی می کند؟ (۱۳)

عنوانکی، چی نقاشی می کند؟ (۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرکوبیت, لگ
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٤

شماره صفحهص١٣
وضعیت رنگ

چاپ

موضوعتصویر, تصویر کتاب, سید نصرال‍ل‍ه‌ (عضو وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌), کتاب تصویری, کی، چی نقاشی می کند؟, منابع دیداری
متن کامل
کی، چی نقاشی می کند؟ (۱۳)