کودک شما چه کاره می خواهد بشود

عنوانکودک شما چه کاره می خواهد بشود
گونهمقاله
متن کامل

تشخیص استعدادها و تمایلات کودک و آشنا کردن کودکان با مشاغل گوناگون.