کودکان

کودکان
عنوانکودکان
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۲ ع
عکاسخان, روسی
سال انتشار۱۲۸۹
تاریخ نشر

۳۰ اكتبر ۱۹۱۰= (۱۲۸۹)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدختران, روسی خان, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل