کودکان و دستفروش، شیراز

کودکان و دستفروش، شیراز
عنوانکودکان و دستفروش، شیراز
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۲ ع
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, دختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل