کودکان روستایی هنوز به جن و غول می اندیشند

عنوانکودکان روستایی هنوز به جن و غول می اندیشند
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۶۳۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, مقاله
متن کامل

گزارش کوتاهی از تحقیق روی ۴۵۰ تن از کودکان و نوجوانان روستایی عضو کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای بررسی اندیشه و شیوه ی تفکر آنها و کشف خلأهای فرهنگی کودکان و نتایج که نشان می دهد هنوز پندارهای خرافی در زندگی فردی و اجتماعی این کودکان نقش دارد.