کودکان روستایی

کودکان روستایی
عنوانکودکان روستایی
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۳ ع
سال انتشار۱۳۴۸
تاریخ نشر

پاييز ۱۳۴۸

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه مختلط
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

دانش آموزان مدرسه‌ی روستایی به همراه معلمشان