کودکان در حال آب بازی در کودکستان دولتی شماره یک

کودکان در حال آب بازی در کودکستان دولتی شماره یک
عنوانکودکان در حال آب بازی در کودکستان دولتی شماره یک
گونهعکس
شماره دسترسی۳-۱۰۶ع
عکاسمنوچهریان, مهرانگیز
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۳-۱۳۷۹

سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱۳۱۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کودکستان دولتی, كودكستان دولتي شماره يك, مهرانگیز منوچهریان
منابع

منوچهریان، مهرانگیز. محیط طفل در ایران از بدو تولد تا سن هفت سالگی. تهران: دانشسرای دختران، ۱۳۱۵.

متن کامل