کودکان در بالماسکه

کودکان در بالماسکه
عنوانکودکان در بالماسکه
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۳ ع
سال انتشار۱۳۱۲
تاریخ نشر

۱۳۱۱-۱۳۱۲

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعارامنه, پسران, دختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل