کودکان ارمنی با لباس مدرسه

کودکان ارمنی با لباس مدرسه
عنوانکودکان ارمنی با لباس مدرسه
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۰
تاریخ نشر

۱۹۲۱= (۱۳۰۰)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعارامنه, اسباب بازی ها, اقلیت ها, پسران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

سه چرخه