کهنه ها و تازه ها : جایزه کتاب

عنوانکهنه ها و تازه ها : جایزه کتاب
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۶۶ن ا
ناشرکتابهای ماه
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۶

شماره

س ۱ ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۷۳-۵۷۵
موضوعجایزه ادبی-هنری سخن, جایزه سلطنتی, جایزه ها, کتاب های ماه, مقاله
متن کامل

اشاره به جایزه ی ادبی – هنری سخن و جایزه سلطنتی بهترین کتاب به عنوان نخستین جوایزی که در ایران به نویسندگان داده می شود. سپس به سنجه های گزینش برندگان جایزه ی سلطنتی انتقاداتی شده و پیشنهادهایی ارائه شده است. در پایان برای اختصاص دادن جایزه ای به کتاب های دانشگاهی هم راهکاری پیشنهاد شده است.Nike air jordan Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger