کنفرانس های تربیتی

عنوانکنفرانس های تربیتی
گونهمقاله
نویسندگانپورحسین,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۲-۴۳
موضوعپورحسین, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله لزوم کنفرانس های تربیتی که در اغلب ممالک مترقی معمول است را مطرح می‌سازد این کنفرانس ها اغلب برای تعقیب هدف های اصلی آموزش و پرورش مطرح می‌گردد . که این مورد می‌تواند در ایران نیز انجام گیرد چرا که به عنوان مثال اطلاعات و فهم کودک روستائی نسبت به شاگرد شهری کمتر است با تشکیل این کنفرانسها می‌توان علل آن را پیدا و آن را رفع کرد .jordan release date | Ανδρικά Nike