کنفرانس در سالن سازمان زنان

عنوانکنفرانس در سالن سازمان زنان
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

مخصوص نوروز ۱۳۳۱

شماره

س۱ ش۴و۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۸
موضوعجمعیت ایرانی حمایت کودکان, حمایت کودکان, سخنرانی ها, مقاله
متن کامل

خبر برگزاری کنفرانسی در سالن سازمان زنان ایران از سوی جمعیت حمایت از کودکان و سخنرانی توران میرهادی درباره فعالیت های جمعیت ایرانی حمایت از کودکان.best shoes | New Balance 991 Footwear