کنفرانس بین المللی یونسکو در نیوزلاند

عنوانکنفرانس بین المللی یونسکو در نیوزلاند
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۹

شماره

دوره۳۲ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۴۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

گزارشی از کنفرانس بین‌المللی یونسکو که سال گذشته در زلاندنو تشکیل شد و آقای دکتر مشایخی مدیرکل فنی به نمایندگی از طرف وزارت فرهنگ در آن شرکت نمود و شامل مطالبی مهم در آموزش وپرورش و چگونگی تألیف کتب و اوضاع فرهنگی زلاند نو است که برای عموم فرهنگیان به خصوص معلمان علوم اجتماعی و مؤلفین کتاب های درسی مفید است چه بسا پیشنهادهایی درخصوص تألیف کتاب برای سنین مختلف با طریقة دسته‌بندی کودکان نیز داده شده است