کنفرانس بین المللی کار

عنوانکنفرانس بین المللی کار
گونهسند
فرستندههمایون جاه, محمدعلی
گیرندهوزارت پیشه و هنر و سازمان کل کار,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۲۴
تاریخ نشر

۲۱شهریور۱۳۲۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, کار کودکان, محمدعلی همایون جاه (معاون کل وزارت امورخارجه), منابع نوشتاری, وزارت پیشه وهنر وسازمان کل کار, همایش ‌ها
متن کامل

دعوت از ایران برای شرکت دربیست وهفتمین دوره کنفرانس بین المللی کار به جهت رسیدگی به مسائل اجتماعی دوره بعد از جنگ وحمایت از کودکان .