کمیسیون کتاب درسی(دستنویس)

عنوانکمیسیون کتاب درسی(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۵۵۸ت
فرستندهاعلم, توران, مرکزی), نظری (رئیس
گیرندهاداره فرهنگ استان مرکزی,
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۰
تاریخ نشر

۲اردیبهشت ۱۳۴۰

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاداره فرهنگ استان مرکزی, توران اعلم (سرپرست اداره کل تربیت معلم ), سند, کتاب درسی, منابع نوشتاری, نظری(رئیس اداره تربیت معلم استان مرکزی)
متن کامل

دستور تشکیل کمیسیون برای چاپ منابع درسی کلاس تربیت مربی وگردآوری نظرات کارشناسان [رونوشت برای تربیت معلم دختران فرستاده شده است ]Sport media | Nike for Men