کمبود کتاب های درسی

عنوانکمبود کتاب های درسی
گونهسند
شماره دسترسی۲۷ت‌
فرستندهم‍س‍ت‍ظرف‍ه‌), ح‍لاج‌ (دا
گیرندهریاست کل اداره انطباعات,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۵
تاریخ نشر

۲۳ شهریور ۱۳۱۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴ص
موضوعح‍لاج‌ (دای‍ره‌ م‍طب‍وع‍ات‌ اداره‌ ک‍ل‌ ان‍طب‍اع‍ات‌ وزارت‌ م‍ع‍ارف‌ و اوق‍اف‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌), حلاج‌ (دایره‌ مطب‍وعات‌ اداره‌ کل‌ انطباعات‌ وزارت‌ معارف‌ و اوقاف‌ و صنایع‌ مستظرفه‌), ریاست کل اداره انطباعات, سند, شرکت طبع کتب درسی, کتاب درسی, منابع نوشتاری
متن کامل

رسیدگی به مشکل کمبود کتاب های درسی و موجودی شرکت نسبی مطبوعات و شرکت طبع کتب درسی.Nike Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News