کلاس‌های نمایش عروسک در کتابخانه شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنوانکلاس‌های نمایش عروسک در کتابخانه شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۴
تاریخ نشر

۱۳۵۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, نمایش عروسکی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

مربی عادل بزدودهSports Shoes | NIKE HOMME

کلاس‌های نمایش عروسک در کتابخانه شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان