کشفهای شگفت انگیز ارشمیدس(۸)

عنوانکشفهای شگفت انگیز ارشمیدس(۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرآلیکس,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٧

شماره صفحهص ٨
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعآلیکس, تصویر, تصویر کتاب, کتاب علمی, کتاب مصور, کشف های شگفت انگیز ارشمیدس, منابع دیداری
متن کامل
کشفهای شگفت انگیز ارشمیدس(۸)