کشفهای شگفت انگیز ارشمیدس(۲۹)

عنوانکشفهای شگفت انگیز ارشمیدس(۲۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرآلیکس,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٧

شماره صفحهص ٢٩
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعآلیکس, تصویر, تصویر کتاب, کتاب علمی, کتاب مصور, کشف های شگفت انگیز ارشمیدس, منابع دیداری
متن کامل
کشفهای شگفت انگیز ارشمیدس(۲۹)