کشتن ابومسلم شیربیشه کشمیهن را (ابومسلم نامه)

کشتن ابومسلم شیربیشه کشمیهن را (ابومسلم نامه)
عنوانکشتن ابومسلم شیربیشه کشمیهن را (ابومسلم نامه)
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوععکس, عیدی سازی
منابع

مجموعه شخصی مهدی رضا قلی زاده

متن کامل