کدوی قلقله زن(۱۳)

عنوانکدوی قلقله زن(۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرکلانتری, پرویز
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۰-

سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۱۳
وضعیت رنگ

نقاشی(گواش)

موضوعپرویز کلانتری, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, کدوی قلقله زن, گواش, منابع دیداری
متن کامل
کدوی قلقله زن(۱۳)