کتاب های درسی

عنوانکتاب های درسی
گونهسند
شماره دسترسی۶۸ت
فرستندهوزارت معارف و اوقاف,
گیرندههیئت وزرا,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۲۹۲
تاریخ نشر

۲۲میزان ۱۳۳۲ق.=[۱۲۹۲]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزارت معارف واوقاف, هیئت وزرا
متن کامل

اختصاص بودجه برای تشکیل دارالتالیف ودارالترجمه برای اصلاح کتاب های درسی.