کتاب های درسی دبیرستان

عنوانکتاب های درسی دبیرستان
گونهسند
شماره دسترسی۱۸۷ت
فرستندهبیرشک, احمد
گیرندهاداره کل نگارش وزارت فرهنگ,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۷
تاریخ نشر

۷آبان ۱۳۰۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاحمد بیرشک, اداره کل نگارش وزارت فرهنگ, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

معرفی وفرستادن سه عنوان کتاب تالیف شده حساب وهندسه به وسیله احمد بیرشک برای بررسی درکمیسیون کتاب های درسی واستفاده در دبیرستان ها .