کتاب منتظم احمدی

عنوانکتاب منتظم احمدی
گونهسند
شماره دسترسی۶۶ت
فرستندهحذفی,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۲۹۵
تاریخ نشر

حوت ۱۳۳۵ق.=[۱۲۹۵]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, نگار بدایع, وزارت معارف واوقاف
متن کامل

بررسی کتاب منتظم احمدی نوشته بدایع نگار برای قرار گرفتن در برنامه درسی مدارس وطرح اشکالاتی درباره این کتاب به وسیله وزارت معارف.Running Sneakers | Nike Shoes