کتاب درسی عشایر

عنوانکتاب درسی عشایر
گونهسند
شماره دسترسی۶۱۵ت‌
فرستندهاداره معارف استرآباد,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۷
تاریخ نشر

۲۴بهمن ۱۳۰۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص‌
موضوعاداره‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍ت‍رآب‍اد, اداره‌ معارف‌ استرآباد, سند, کتاب درسی, منابع نوشتاری, نقد و بررسی, وزارت‌ م‍ع‍ارف‌ و اوق‍اف‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌, وزارت‌ معارف‌ و اوقاف‌ و صنایع‌ مستظرفه‌
متن کامل

مشکلات تدریس کتاب های "لالی الادب" و "فرائد الادب" برای تدریس در مدارس ترک زبان عشایر ترکمن صحرا به همراه انتقاداتی بر کتاب های درسی که در این مدارس تدریس می شوند، که بوسیله عباس شوقی مدیر مدرسه دولتی پهلوی گمش تپه نوشته شده شده است .jordan Sneakers | Air Jordan