کتاب درسی: رسم المشق

عنوانکتاب درسی: رسم المشق
گونهسند
شماره دسترسی۴۰ت
فرستندهخراسان, رئیس معارف
گیرندهمستظرفه, وزیر معارف
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۲
تاریخ نشر

۲۳دی ۱۳۱۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعرئیس معارف و اوقاف ایالتی خراسان, سند, کتاب درسی, منابع نوشتاری, وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

ابلاغ تدریس کتاب رسم المشق عمادالکتاب به مدرسه‌ها برپایه‌ی دستور وزیر م‍عارف‌ و اوق‍اف‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌.Buy Kicks | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival