کتاب توکا (۲)

عنوانکتاب توکا (۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرخائف, بهرام
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۵-۱۳۸۲

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۶

شماره صفحهص[۲]
وضعیت رنگ

نقاشی (رنگی)

اندازه٥/٢٣*٥/٢٣س.م.
موضوعبهرام خائف‌, تصویر, تصویر کتاب, داستان, کتاب تصویری, کتاب توکا, منابع دیداری, نقاشی
متن کامل
کتاب توکا (۲)