کتاب توکا (پشت جلد)

عنوانکتاب توکا (پشت جلد)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرخائف, بهرام
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-١٣٨٢

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٦

شماره صفحهپشت جلد
وضعیت رنگ

نقاشی (رنگی)

اندازه٥/٢٣*٥/٢٣س.م
موضوعبهرام خائف‌, تصویر, تصویر کتاب, داستان, کتاب تصویری, کتاب توکا ( پشت جلد ), منابع دیداری, نقاشی
متن کامل
کتاب توکا (پشت جلد)