کتاب تلخیص الصرف

عنوانکتاب تلخیص الصرف
گونهسند
شماره دسترسی۵۷ت
فرستندهبنادرجنوب), کفیل ایالت
گیرندهمستظرفه, وزیر معارف
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۳
تاریخ نشر

۴سنبله ۱۳۰۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, کفیل ایالتی اداره معارف(اداره معارف کل بنادرجنوب), منابع نوشتاری, وزیر معارف واوقاف وصنایع مستظرفه
متن کامل

پیشنهاد کتاب" تلخیص الصرف "نوشته محمد حجت برای تدریس در مدارس.