کتاب تصویری

عنوانکتاب تصویری
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

تصويرگري

ا. و.

كتاب مصور

منابع

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۱۸۶.

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

بیشتر کتاب‌های کودکان مصور هستند. اما همه‌ی کتاب‌های مصور تصویری نیستند. کتاب‌های تصویری از راه یک رشته تصاویر زیاد، همراه با متنی کمابیش اندک یا بدون متن، اطلاتی را منتق کرده یا داستانی را بازگو می‌کنند(پری نودلمن، ۱۹۸۸).در کتاب‌های تصویری، تصاویر به اندازه‌ی متن یا حتی بیش از آن اهمیت دارد (زنا ساترلند، بتسی هرن، ۱۹۸۴).Adidas shoes | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival