کتابهای کنونی راهنمایی را باید دور بریزید

عنوانکتابهای کنونی راهنمایی را باید دور بریزید
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۲۰۶ (یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۵۴): ۱۵؛ ش۲۰۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش دوره راهنمایی, رستاخیز, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

خبر برگزاری میزگردی با شرکت کارشناسان، معلمان و دست اندرکاران کتاب های درسی درباره ی محتوا و روش تألیف کتاب های درسی، ضرورت برنامه ریزی عمومی درس ها در دوره ی راهنمایی در سراسر کشور، نبود همکاری کارشناسان. اشکالات فراوان، نامفهوم بودن کتاب های حرفه وفن دوره ی راهنمایی و لزوم ایجاد سه شاخه کشاورزی، صنعت و خدمات در دوره ی راهنمایی.Sportswear Design | Nike Shoes