کتابهای راهنمایی را نه معلم می فهمند نه شاگرد

عنوانکتابهای راهنمایی را نه معلم می فهمند نه شاگرد
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۵۳

شماره

س۷ ش۲۰۹۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعآموزش دوره راهنمایی, آیندگان, کتاب درسی, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

خبر اعتراض یکی از سناتورها به کتاب های درسی دورة راهنمایی که نه برای معلم و نه شاگرد قابل فهم نیست.Authentic Sneakers | adidas