کتابخانه های شهرستان در سال ۵۱

عنوانکتابخانه های شهرستان در سال ۵۱
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگاننابت, نیو
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

اسفند ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۲۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, كتابخانه كودكان, مقاله, نابت، نیو
متن کامل

گزارشی از فعالیت ها و پیشرفت های به وجود آمده درکتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان ها در سال ۱۳۵۱.Asics footwear | balerínky