کتابخانه م‍درس‍ه ‌هدایت

عنوانکتابخانه م‍درس‍ه ‌هدایت
گونهسند
شماره دسترسی۱۶۶ت
فرستندهساکی, هدایت الله
گیرندهشورای کتاب کودک,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۳
تاریخ نشر

۱۸فروردین۱۳۴۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوع(مدیر دبستان هدایت), سند, شورای کتاب کودک, منابع نوشتاری, هدایت الله ساکی
متن کامل

درخ‍واس‍ت‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ک‍ت‍اب‍ ه‍ای ‌فهرست ش‍ده‌ ب‍رای‌ تجهیز ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍درس‍ه ‌هدایت شهرخ‍وی‌ از شورای کتاب کودک .