کتابخانه مدرسه روستای واصد

عنوانکتابخانه مدرسه روستای واصد
گونهسند
شماره دسترسی۱۵۴ت‌
فرستندهفیروزیان, علی
گیرندهشورای کتاب کودک,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۲۶آبان ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص‌
موضوعسند, شواری کتاب کودک, علی فیروزیان ( سپاهی دانش تربت حیدریه روستای واصد ), منابع نوشتاری
متن کامل

درخ‍واس‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ ف‍ی‍روزی‍ان‌ س‍پ‍اه‍ی‌ دان‍ش‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ از شورای کتاب کودک برای تجهیز کتابخانه مدرسه وارس‍ال‌ ۲۰عنوان ک‍ت‍اب‌ از طرف شورا برا ی مدرسه روستای واصد تربت حیدریه ،فهرست کتاب های فرستاده شده ضمیمه است .