کتابخانه مدرسه روستای واصد

عنوانکتابخانه مدرسه روستای واصد
گونهسند
فرستندهفیروزیان, علی
گیرندهشورای کتاب کودک,
متن کامل

درخ‍واس‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ ف‍ی‍روزی‍ان‌ س‍پ‍اه‍ی‌ دان‍ش‌ ت‍رب‍ت‌ ح‍ی‍دری‍ه‌ از شورای کتاب کودک برای تجهیز کتابخانه مدرسه وارس‍ال‌ ۲۰عنوان ک‍ت‍اب‌ از طرف شورا برا ی مدرسه روستای واصد تربت حیدریه ،فهرست کتاب های فرستاده شده ضمیمه است .