کتابخانه دب‍س‍ت‍ان‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ آب‍اد(دستنویس)

عنوانکتابخانه دب‍س‍ت‍ان‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ آب‍اد(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۱۵۹ت‌
فرستندهکشوری, علی
گیرندهشورای کتاب کودک,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۷
تاریخ نشر

۳اردیبهشت ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعسند, شورای کتاب کودک, ع‍لی‌ کشوری (رئ‍ی‍س‌ دب‍س‍ت‍ان‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ آب‍اد برخوردار، اص‍ف‍ه‍ان‌), منابع نوشتاری
متن کامل

درخ‍واس‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ کشوری از شورای کتاب کودک برای تجهیز کتابخانه دب‍س‍ت‍ان‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ آب‍اد برخوردار ، پاسخ شورای کتاب کودک وفرستادن ۱۰عنوان کتاب .