کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنوانکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرپیک معلم
سال تولد۱۳۴۵
تاریخ نشر

نیمه دوم آذر ۱۳۴۵

شماره

دوره۳ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۲
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه کودکان, مقاله
متن کامل

معرفی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هدف ها، فعالیت ها و کتابخانه های آن.Best Sneakers | NIKE HOMME