کاسه کدو(۵)

عنوانکاسه کدو(۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمجتهد, مهدی
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۵

شماره صفحهص[۵]
وضعیت رنگ

نقاشی(پاستل روغنی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کاسه کدو, کتاب مصور, منابع دیداری, مهدی مجتهد
متن کامل
کاسه کدو(۵)