کاسه کدو(۱)

عنوانکاسه کدو(۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمجتهد, مهدی
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۵

شماره صفحهص[۱]
وضعیت رنگ

نقاشی(پاستل روغنی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کاسه کدو, کتاب مصور, منابع دیداری, مهدی مجتهد
متن کامل
کاسه کدو(۱)