کارهای فوق برنامه و تربیت اجتماعی در آموزشگاه ها

عنوانکارهای فوق برنامه و تربیت اجتماعی در آموزشگاه ها
گونهمقاله
نویسندگانمعلم, عباسعلی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۲-۴۶
موضوععباسعلی معلم, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بررسی اهمیت کارهای فوق برنامه و امور اجتماعی در آموزشگاه ها.Running Sneakers Store | Men’s shoes