کارنامه تحصیلی ( سال اول و دوم و سوم )

عنوانکارنامه تحصیلی ( سال اول و دوم و سوم )
گونهسند
فرستندهپزشکی, دانشگاه ته
گیرندهطاهباز, سیروس
محل نگهداریآرشیو خانواده طاهباز
سال انتشار۱۳۳۷
تاریخ نشر

١٣٣٧

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه١٥ ص
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعدانشگاه تهران.دانشکده پزشکی, سند, سیروس طاهباز, کارنامه تحصیلی, منابع نوشتاری
متن کامل

کتابچه ی کارنامه های دوران تحصیلی در دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران.