کارنامه انجمن ملی اولیان و مربیان ایران

عنوانکارنامه انجمن ملی اولیان و مربیان ایران
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۱۶
موضوعانجمن ملی اولیا و مربیان ایران, مقاله, مکتب مام
متن کامل

گزارشی کامل از فعالیت‌های گوناگون انجمن ملی اولیا و مربیان در شش سال گذشته.