ژول ورن و ارزش تربیتی آثار او

عنوانژول ورن و ارزش تربیتی آثار او
گونهمقاله
نویسندگاننیکپور, اردشیر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۷-۱۳۸۱

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۷

شماره

س۳۰ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۳-۴۶
موضوعاردشیر نیکپور, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

زندگینامه ی ژول ورن و بررسی و دید کلی نسبت به آثار وی و ارزش تربیتی که دارند.