چ‍ی‌ ش‍د ب‍زه‍ا اه‍ل‍ی‌ ش‍دن‍د؟: از اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آف‍ری‍ق‍ای‍ی‌(۶)

عنوانچ‍ی‌ ش‍د ب‍زه‍ا اه‍ل‍ی‌ ش‍دن‍د؟: از اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آف‍ری‍ق‍ای‍ی‌(۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرنجومی, نیکزاد
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٨

شماره صفحهص[٦]
وضعیت رنگ

چاپ و طراحی(قلم)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ دستی, چی شد بزها اهلی شدند ؟ : از افسانه های آفریقایی, طراحی, کتاب تصویری, منابع دیداری, نیکزاد نجومی
متن کامل
چ‍ی‌ ش‍د ب‍زه‍ا اه‍ل‍ی‌ ش‍دن‍د؟: از اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آف‍ری‍ق‍ای‍ی‌(۶)